Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu M2 Shoes.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MDV-IMPORT, s.r.o., se sídlem Kneslova 3, 618 00 Brno, IČO: 25522388, Registrace u KOS v Brně,odd. C, vl.30059 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Vymezení pojmů

1) Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2) Dodavatel je společnost MDV-IMPORT, s.r.o., se sídlem Kneslova 3, 618 00 Brno, IČO: 25522388, Registrace u KOS v Brně,odd. C, vl.30059, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3) Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

5) Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva

1) Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího na adresu kupujícího, kdy prodávající tímto vyjadřuje svůj souhlas s návrhem kupujícího (závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti.

2) Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3) V případě, že byla kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím již uzavřena, vyhrazuje si prodávající, v případech uvedených v předcházejícím odstavci, právo od kupní smlouvy odstoupit.

4) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Úhrada zboží

Kupující uhradí cenu zboží dobírkou. Platba na účet není možná. Zboží odebrané na základě tohoto internetového obchodu kupujícímu, zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Kupující zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, resp. kurýrovi přepravní společnosti nebo na poštovním úřadě.

Poštovné a balné

Balné je účtováno v ceně poštovného.

Při objednání zboží s osobním odběrem balné a poštovné neplatíte!

Při objednání zboží dobírkou prostřednictvím České pošty je výše poštovného:

- Balík na poštu 130Kč s DPH

- Balík do ruky 136Kč s DPH

- EMS 145Kč s DPH

Osobní odběr

V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo ve zvolené prodejně M2 Shoes, vyčká kupující potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a poté si jej může vyzvednout. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 4 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto je povinen neprodleně informovat kupujícího.

Doba dodání zboží

Obvykle do tří pracovních dnů při doručení zboží poštou.

Dodací podmínky

1) Místo odběru zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění objednávky se považuje dodání předmětu objednávky na uvedenou adresu. Dopravu na místo určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na použití výrobku v českém jazyce a záruční list.

2) V případě, že kupující, který není spotřebitelem, při přebírání zásilky zjistí poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), je povinen s dopravcem sepsat protokol o poškození. Jeho pozdější odkazy na takové závady nemohou být brány v úvahu. Uvedené je doporučeno rovněž kupujícímu spotřebiteli, jelikož tak může předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla. Jeho právo uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy však tímto není omezeno.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující písemně kontaktuje prodávajícího tak, že uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a adresy pro vrácení peněz.

2) Zboží, které bude zasíláno kupujícím v rámci odstoupení od smlouvy, zpět poštovní přepravou, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, nesmí být poškozené, kompletní, včetně originálu záručního listu, návodu na použití výrobku a s originálem dokladu o koupi. Zboží je také možné předat prodávajícímu na prodejně M2 SHOES v obchodní pasáži Rozkvět, nám. Svobody 16, Brno 602 00.

3) Prodávající zašle peníze kupujícímu zpět poštovní poukázkou typu C nebo je také možné vrátit peníze kupujícímu v hotovosti na prodejně M2 SHOES v obchodní pasáži Rozkvět, nám. Svobody 16, Brno 602 00.

4) Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

5) Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností MDV-IMPORT s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce
poštovní adresa pro doručování návrhů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/ .

Ochrana osobních údajů

1) Prodávající se zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů (zák.č. 101/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů). Žádný z údajů poskytnutých kupujícím nebude poskytnut třetí osobě. Osobními údaji, které jsou prodávajícím shromažďovány, jsou fakturační informace kupujícího uvedené při objednávce zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailová adresa, dodací adresa – ulice, město, PSČ), popř. e-mailová adresa pro zasílání obchodních sdělení.

2) Prodávající shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a pro vnitřní potřeby společnosti (tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu apod.).
V případě, že kupující nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, zašle žádost o jejich vymazání na e-mailovou adresu prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

2) Tyto obchodní podmínky umožňují prodávajícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3) Veškeré údaje, jež je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli dle § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího, jež zní: www.m2shoes.cz .

4) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 4. 2014.