Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoníka zákona o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2) „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

3) „Prodávající“ je společnost MDV-IMPORT, s.r.o., se sídlem Kneslova 3, 618 00 Brno, IČO: 25522388, Registrace u KOS v Brně,odd. C, vl.30059

4) Zákazníkem našeho internetového obchodu je „kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

2. Záruční doba

1) Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

3. Místo a způsob uplatnění reklamace

1) Kupující může uplatnit reklamaci na kterékoliv prodejně M2 Shoes nebo zaslat zboží poštou. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Pokud kupující zasílá zboží poštou, musí současně zaslat i originál záručního listu spolu s originálem dokladu o koupi. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Firma MDV IMPORT s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhl. 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

Adresa pro zasílání reklamace

M2SHOES Rieker obuv
Křížová 10
Brno 603 00


4. Lhůty pro uplatnění reklamace

1) Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit ihned bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, prodávající v takovém případě neodpovídá za zvětšení rozsahu škody, ačkoliv o vadě ví.

2) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Firma MDV IMPORT s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Práva a povinnosti kupujícího

1) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2) Kupující má právo:

- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud však kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, tato práva mu nepřísluší.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to především jeho kompletnost a neporušenost. Doporučujeme to však i kupujícímu, který je spotřebitelem za účelem předejití případným sporům o to, kdy vada vznikla.

6. Vyřízení reklamace

1) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení.

2) Prodávající vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

3) Nárok na uplatnění reklamace se nevztahuje na případy uvedené v záručním listě.

4) Pokud je výsledkem reklamace výměna za nové zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

5) V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu na jeho adresu poštovní poukázkou typu C nebo předána v hotovosti na prodejně M2 SHOES v obchodní pasáži Rozkvět, nám. Svobody 16, Brno 602 00.

7. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 25. 4. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností MDV-IMPORT s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce
Poštovní adresa pro doručování návrhů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/ .